REGULAMIN

Regulamin „Konkursu na jednoaktówkę po śląsku”

 

§1

 1. Konkurs pod nazwą „Jednoaktówka po Śląsku”, zwany dalej „Konkursem”, organizują Imago Public Relations sp. z o.o. w Katowicach, Agora S.A. w Warszawie wydawca Gazety Wyborczej Oddział w Katowicach oraz Miasto Katowice, zwani dalej „Organizatorami” .

§2

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na łamach katowicko-bielskiego wydania Gazety Wyborczej oraz na stronach www.katowice.wyborcza.pl., www.jednoaktowka.pl.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 20 września 2023 r. do 30 grudnia 2023 r.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów.
 4. W Konkursie udział mogą brać tylko osoby pełnoletnie.
 5. Konkurs jest otwarty zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.
 6. Wymagania techniczne: jednoaktówka – czyli krótka forma dramatyczna, maksymalna objętość 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Maszynopis powinien spełniać  następujące wymagania: program Word, format A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5. Utwór może dotyczyć różnej tematyki, ale musi być napisany po śląsku. Mogą się w niej pojawiać maksymalnie 4 postaci.

§3

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie jednoaktówki po Śląsku zgodnie z założeniami z § 2 pkt. 6 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie uczestnika oprócz jednoaktówki (zwanej w dalszej części utworem) musi zawierać:

1) Dane osobowe Uczestników Konkursu: Imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz adres do korespondencji (pocztowy oraz e-mail), a także nr telefonu kontaktowego,

2) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu

3) Zgodę na publikację jednoaktówki, na wyreżyserowanie i publiczne odtworzenie

4) Zgodę na udostępnienie wizerunku,

5) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu,

6) Oświadczenie o posiadanych prawach autorskich

7) Dodatkowo Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji na temat Konkursu ( zgoda nieobowiązkowa)

3. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

§4

Zgłoszone jednoaktówki nadesłane w konkursie stają się własnością Organizatorów z prawem do nieodpłatnego publikowania, pokazywania oraz wszelkiego innego rodzaju podawania do publicznej wiadomości w tym do mediów, w związku z działalnością organizatorów. Organizatorzy są zobowiązani do każdorazowego podawania informacji o autorze utworu.

§5

Zgłoszenie konkursowe (jednoaktówka wraz z wymaganymi zgodami)  należy przesłać
e-mailem w terminie do 15 listopada 2023 r. na adres: jednoaktowka@imagopr.pl.

§6

 1. Wyboru najlepszych jednoaktówek – zdaniem jury – dokona jury 30 listopada 2023 r. w składzie:

a. Zbigniew Kadłubek – dyrektor Biblioteki Śląskiej

b. Mirosław Neinert – dyrektor Teatru Korez

c. Waldemar Szymczyk – dyrektor wydawniczy w Imago Public Relations Sp. z o.o.

d. Piotr Zaczkowski, dyrektor Katowice Miasto Ogrodów.

Skład jury może ulec zmianie przed rozpoczęciem jego obrad, za zgodą Organizatorów Konkursu.

2. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.

4. Za organizację prac jury odpowiada Imago Public Relations. Sp. z o.o.

§7

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2023 r. w obiekcie należącym do Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość opublikowania najlepszych zdaniem jury jednoaktówek na łamach katowicko-bielskiego wydania Gazety Wyborczej,
  w Internecie na stronach www.katowice.wyborcza.pl, www.imagopr.pl www.jednoaktowka.pl a także w wydawnictwie książkowym oraz publicznego odtworzenia podczas spektaklu w w obiekcie należącym do Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

§8

 1. Laureaci konkursu otrzymają: 1000 zł brutto za I miejsce, 500 zł za II, 300 zł za III oraz drobne nagrody rzeczowe.
 2. Czynności związane z wydawaniem nagród realizują Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów oraz Imago Public Relations Sp. z o.o.
 3. Imago Public Relations Sp. z o.o. skontaktuje się z trzema wyróżnionymi autorami
  w celu uzgodnienia sposobu odbioru nagrody.

§9

 1. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości przebiegu Konkursu, uczestnicy mogą  zgłosić w ciągu 7 dni roboczych od dnia opublikowania wyników konkursu reklamacje na piśmie pod adres: Imago Public Relations Sp. z o.o., ul. Dworska 1,  40-584 Katowice. Przedmiotem reklamacji nie może być ocena merytoryczna uzasadnienia dokonana przez jury.
 2. Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową bądź pieniężną.
 3. Ewentualne prośby dotyczące zamiany nagrody na inną lub wypłaty równowartości nagrody w gotówce nie zostaną rozpatrzone.
 4. Konkurs nie jest loterią ani grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§10

Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały wydane.

§11

Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie www.jednoaktowka.pl.

§12

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Imago Public Relations Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-584, przy ul. Dworskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000304270, posiadająca nr NIP 634-26-78-174, REGON: 240898430, nr telefonu (32) 608 29 85, email: imago@imagopr.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla wzięcia udziału
  w Konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu d) adres pocztowy.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym powierzamy dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych (np. podmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa podatkowego).
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora  przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie,
  a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika o przesyłaniu mu informacji dot. Konkursu  – do czasu jej cofnięcia.