OŚWIADCZENIE

1.

Wyrażam zgodę na publikację jednoaktówki na łamach Gazety Wyborczej, w Internecie na stronie www.katowice.gazeta.pl, www.imagopr.pl, www.jednoaktowka.pl oraz w innych wydawnictwach powstałych na potrzeby konkursu (broszury, książka), wyreżyserowanie i publiczne odtworzenie podczas spektaklu w obiekcie należącym do Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….

2.

Oświadczam także, że przekazany utwór jest w całości moją własnością. Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do utworu i ich publikacja w Gazecie Wyborczej, na stronach katowice.gazeta.pl, www.imagopr.pl, www.jednoaktowka.pl publikacja książkowa oraz podczas publicznego odtworzenia nie naruszą chronionych prawem praw osób trzecich. Zobowiązuję się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń zarówno Organizatorów jak i osób trzecich z tytułu, o którym mowa w zdaniu powyższym,
a w razie ich zaspokojenia przez Organizatorów lub zasądzenia od Organizatorów – do zwrotu regresowo na wezwanie Organizatorów, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego lub ugodowego. Zobowiązuję się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Organizatorów lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Organizatorów, a toczącego się w związku z naruszeniem przeze mnie jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………