1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Imago Public Relations Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-584, przy ul. Dworskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000304270, posiadająca nr NIP 634-26-78-174, REGON: 240898430, nr telefonu (32) 608 29 85, email: imago@imagopr.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu „Jednoaktówka po Śląsku” , a także w celach marketingowych, w tym bieżącego informowania
  o aktualnościach i wydarzeniach związanych z konkursem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania usługi przez Imago sp. z o.o., w tym do bieżącego informowania o aktualnościach
  i wydarzeniach związanych z Konkursem.
 5.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 7. Państwa dane nie są przekazywane do podmiotów trzecich z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.